dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wen-Ying Xiong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EETao Qin, Tie-Yan Liu, Xu-Dong Zhang, De-Sheng Wang, Wen-Ying Xiong, Hang Li: Learning to rank relational objects and its application to web search. WWW 2008: 407-416

Coauthor Index

1Hang Li [1]
2Tie-Yan Liu [1]
3Tao Qin [1]
4De-Sheng Wang [1]
5Xu-Dong Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)