dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhengzheng Xing

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEZhengzheng Xing, Jian Pei, Guozhu Dong, Philip S. Yu: Mining Sequence Classifiers for Early Prediction. SDM 2008: 644-655
2006
1EEZhengzheng Xing, Dan Wu: Modeling Multiple Time Units Delayed Gene Regulatory Network Using Dynamic Bayesian Network. ICDM Workshops 2006: 190-195

Coauthor Index

1Guozhu Dong [2]
2Jian Pei [2]
3Dan Wu [1]
4Philip S. Yu [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)