dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huiyu Xia

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEHuiyu Xia, Jianning Bi, Yanda Li: Support Vector Machine Approach for Retained Introns Prediction Using Sequence Features. ISNN (2) 2006: 654-659
2001
1 Hongkai Ji, Qing Zhou, Fang Wen, Huiyu Xia, Xin Lu, Yanda Li: AsMamDB: an alternative splice database of mammals. Nucleic Acids Research 29(1): 260-263 (2001)

Coauthor Index

1Jianning Bi [2]
2Hongkai Ji [1]
3Yanda Li [1] [2]
4Xin Lu [1]
5Fang Wen [1]
6Qing Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)