dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yu-Te Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
7 Yen-Chun Chou, Michael Mu Huo Teng, Wan-Yuo Guo, Jen-Chuen Hsieh, Yu-Te Wu: Classification of Hemodynamics from Perfusion MR Brain Images using Noiseless Independent Factor Analysis. SPPRA 2006: 298-303
2004
6 Chih-I. Hung, Po-Lei Lee, Yu-Te Wu, Hui-Yun Chen, Li-Fen Chen, Tzu-Chen Yeh, Jen-Chuen Hsieh: Recognition of Motor Imagery Electroencephalography Using Independent Component Analysis and Machine Classifiers. WSCG (Short Papers) 2004: 101-108
5 Yu-Te Wu, Hui-Yun Chen, Chih-I. Hung, Yi-Hsuan Kao, Wan-Yuo Guo, Tzu-Chen Yeh, Jen-Chuen Hsieh: Segmentation of Hemodynamics from Dynamic-Susceptibility-Contrast Magnetic Resonance Brain Images Using Sequential Independent Component Analysis. WSCG (Short Papers) 2004: 267-274
2003
4EEYu-Te Wu, Li-Fen Chen, Po-Lei Lee, Tzu-Chen Yeh, Jen-Chuen Hsieh: Discrete signal matching using coarse-to-fine wavelet basis functions. Pattern Recognition 36(1): 171-192 (2003)
2000
3EESheng-Wen Shih, Yu-Te Wu, Jin Liu: A Calibration-Free Gaze Tracking Technique. ICPR 2000: 4201-4204
2 Yu-Te Wu, Takeo Kanade, Ching-Chung Li, Jeffrey F. Cohn: Image Registration Using Wavelet-Based Motion Model. International Journal of Computer Vision 38(2): 129-152 (2000)
1998
1 Yu-Te Wu, Takeo Kanade, Jeffrey F. Cohn, Ching-Chung Li: Optical Flow Estimation Using Wavelet Motion Model. ICCV 1998: 992-998

Coauthor Index

1Hui-Yun Chen [5] [6]
2Li-Fen Chen [4] [6]
3Yen-Chun Chou [7]
4Jeffrey F. Cohn [1] [2]
5Wan-Yuo Guo [5] [7]
6Jen-Chuen Hsieh [4] [5] [6] [7]
7Chih-I. Hung [5] [6]
8Takeo Kanade [1] [2]
9Yi-Hsuan Kao [5]
10Po-Lei Lee [4] [6]
11Ching-Chung Li [1] [2]
12Jin Liu [3]
13Sheng-Wen Shih [3]
14Michael Mu Huo Teng [7]
15Tzu-Chen Yeh [4] [5] [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)