dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xianjian Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2 Hugo de Garis, Jian Yu Tang, Zhiyong Huang, Lu Bai, Cong Chen, Shuo Chen, Junfei Guo, Xianjin Tan, Hao Tian, Xiaohan Tian, Xianjian Wu, Ye Xiong, Xiangqian Yu, Di Huang: The China-Brain Project: Building China's Artificial Brain Using an Evolved Neural Net Module Approach. AGI 2008: 107-121
1EEHugo de Garis, Jian Yu Tang, Zhiyong Huang, Lu Bai, Cong Chen, Shuo Chen, Junfei Guo, Xianjin Tan, Tian Hao, Xiaohan Tian, Xianjian Wu, Ye Xiong, Yu Xianggian, Di Huang: The "China-brain" project A four year, 3 million RMB project to build a 15, 000 evolved neural net module artificial brain in China. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 503-510

Coauthor Index

1Lu Bai [1] [2]
2Cong Chen [1] [2]
3Shuo Chen [1] [2]
4Hugo de Garis [1] [2]
5Junfei Guo [1] [2]
6Tian Hao [1]
7Di Huang [1] [2]
8Zhiyong Huang [1] [2]
9Xianjin Tan [1] [2]
10Jian Yu Tang [1] [2]
11Hao Tian [2]
12Xiaohan Tian [1] [2]
13Yu Xianggian [1]
14Ye Xiong [1] [2]
15Xiangqian Yu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)