dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wang Wenbiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1997
1 Lu Ruqian, Han Ke, Ma Yinghao, Zhang Weyan, Wang Wenbiao: Intelligent VR Training. EPIA 1997: 111-118

Coauthor Index

1Han Ke [1]
2Lu Ruqian [1]
3Zhang Weyan [1]
4Ma Yinghao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)