dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhehua Wei

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
1 Zhiliang Wang, Zhehua Wei, Weimin Xue, Wenbo Meng, Masaeake Nagai, Guowei Cui: The Modeling of Artificial Psychology. IC-AI 2002: 1253-1256

Coauthor Index

1Guowei Cui [1]
2Wenbo Meng [1]
3Masaeake Nagai [1]
4Zhiliang Wang [1]
5Weimin Xue [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)