dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei-Qiang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEQing-Fang Zheng, Wei-Qiang Wang, Wen Gao: Effective and efficient object-based image retrieval using visual phrases. ACM Multimedia 2006: 77-80
2EEQing-Fang Zheng, Wei Zeng, Wei-Qiang Wang, Wen Gao: Shape-based Adult Image Detection. Int. J. Image Graphics 6(1): 115-124 (2006)
2004
1EEQing-Fang Zheng, Ming-Ji Zhang, Wei-Qiang Wang: A Hybrid Approach to Detect Adult Web Images. PCM (2) 2004: 609-616

Coauthor Index

1Wen Gao [2] [3]
2Wei Zeng [2]
3Ming-Ji Zhang [1]
4Qing-Fang Zheng [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)