dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shewei Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEGuanghui Wang, Guoqiang Sun, Xingtang Li, Shewei Wang: Modelling Nonrigid Object from Video Sequence Based on Power Factorization. ICAT Workshops 2006: 98-103
1EEGuanghui Wang, Shewei Wang, Xiang Gao, Yubing Li: Three Dimensional Reconstruction of Structured Scenes Based on Vanishing Points. PCM 2006: 935-942

Coauthor Index

1Xiang Gao [1]
2Xingtang Li [2]
3Yubing Li [1]
4Guoqiang Sun [2]
5Guanghui Wang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)