dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiliang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEMo Li, Jiliang Wang, Zheng Yang, Jingyao Dai: Sensor network navigation without locations. SenSys 2008: 391-392
2EEHanhua Chen, Hai Jin, Jiliang Wang, Lei Chen, Yunhao Liu, Lionel M. Ni: Efficient multi-keyword search over p2p web. WWW 2008: 989-998
2006
1EESi-wang Zhou, Yaping Lin, Jiliang Wang, Jianming Zhang, Jingcheng Ouyang: Compressing Spatial and Temporal Correlated Data in Wireless Sensor Networks Based on Ring Topology. WAIM 2006: 337-348

Coauthor Index

1Hanhua Chen [2]
2Lei Chen [2]
3Jingyao Dai [3]
4Hai Jin [2]
5Mo Li [3]
6Yaping Lin [1]
7Yunhao Liu [2]
8Lionel M. Ni [2]
9Jingcheng Ouyang [1]
10Zheng Yang [3]
11Jianming Zhang [1]
12Si-wang Zhou [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)