dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yonggang Tao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEYonggang Tao, Yongsheng Xu, Wei Jin, Hui Yu, Zongsheng Lai: A bipolar IF amplifier/RSSI for ASK receiver. ASP-DAC 2005: 1236-1239

Coauthor Index

1Wei Jin [1]
2Zongsheng Lai [1]
3Yongsheng Xu [1]
4Hui Yu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)