dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yongcai Tao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEHai Jin, Yongcai Tao, Song Wu, Xuanhua Shi: Scalable dht-based information service for large-scale grids. Conf. Computing Frontiers 2008: 305-312
5EEHaijun Cao, Hai Jin, Song Wu, Yongcai Tao: PGWFT: A Petri Net Based Grid Workflow Verification and Optimization Toolkit. GPC 2008: 48-58
2007
4EELan Cheng, Hai Jin, Li Qi, Yongcai Tao: A Flexible Job Scheduling System for Heterogeneous Grids. APPT 2007: 330-339
3EESong Wu, Yongcai Tao, Zhongqing Xu: PBJIM: Plugin-based Job Interoperation Mechanism for Heterogeneous Grid Systems. GCC 2007: 830-840
2EEYongcai Tao, Hai Jin, Xuanhua Shi: Grid workflow scheduling based on reliability cost. Infoscale 2007: 12
1EEYongcai Tao, Hai Jin, Xuanhua Shi: DGSS: A Dependability Guided Job Scheduling System for Grid Environment. International Conference on Computational Science (1) 2007: 434-441

Coauthor Index

1Haijun Cao [5]
2Lan Cheng [4]
3Hai Jin [1] [2] [4] [5] [6]
4Li Qi [4]
5Xuanhua Shi [1] [2] [6]
6Song Wu [3] [5] [6]
7Zhongqing Xu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)