dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yongmei Tan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEYongmei Tan, Tianshun Yao, Qing Chen, Jingbo Zhu: Applying Conditional Random Fields to Chinese Shallow Parsing. CICLing 2005: 167-176
2004
1EEYongmei Tan, Tianshun Yao, Qing Chen, Jingbo Zhu: Chinese Chunk Identification Using SVMs Plus Sigmoid. IJCNLP 2004: 527-536

Coauthor Index

1Qing Chen [1] [2]
2Tianshun Yao [1] [2]
3Jingbo Zhu [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)