dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guang Sun

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYameng Bai, Xingming Sun, Guang Sun, Xiaohong Deng, Xiaoming Zhou: Dynamic K-Gram Based Software Birthmark. Australian Software Engineering Conference 2008: 644-649
2007
2EEHuajun Huang, Xingming Sun, Zishuai Li, Guang Sun: Detection of Hidden Information in Webpage. FSKD (4) 2007: 317-321
1EEJieqing Ai, Xingming Sun, Yunhao Liu, Ingemar J. Cox, Guang Sun, Yi Luo: A Stern-based Collusion-Secure Software Watermarking Algorithm and Its Implementation. MUE 2007: 813-818

Coauthor Index

1Jieqing Ai [1]
2Yameng Bai [3]
3Ingemar J. Cox [1]
4Xiaohong Deng [3]
5Huajun Huang [2]
6Zishuai Li [2]
7Yunhao Liu [1]
8Yi Luo [1]
9Xingming Sun [1] [2] [3]
10Xiaoming Zhou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)