dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yikai Su

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEPeigang Hu, Yaohui Jin, Weisheng Hu, Yikai Su, Wei Guo, Chunlei Zhang, Hao He, Weiqiang Sun: Multicast Routing in GMPLS Networks with Unequal Branching Capability. IEICE Transactions 88-B(4): 1682-1684 (2005)
2004
1EETong Ye, Qingji Zeng, Yikai Su, Lufeng Leng, Wei Wei, Zhizhong Zhang, Wei Guo, Yaohui Jin: On-line integrated routing in dynamic multifiber IP/WDM networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22(9): 1681-1691 (2004)

Coauthor Index

1Wei Guo [1] [2]
2Hao He [2]
3Peigang Hu [2]
4Weisheng Hu [2]
5Yaohui Jin [1] [2]
6Lufeng Leng [1]
7Weiqiang Sun [2]
8Wei Wei [1]
9Tong Ye [1]
10Qingji Zeng [1]
11Chunlei Zhang [2]
12Zhizhong Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)