dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shi-xu Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEShi-xu Shi, Qi-lun Zheng, Han Huang: A Fast Algorithm for Real-time Video Tracking. IITA 2007: 120-124

Coauthor Index

1Han Huang [1]
2Qi-lun Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)