dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianyu Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYanning Zhang, Pei-Fang Zhai, Jianyu Shi, Jiang-Bin Zheng, Hong Zhou, Jiang-Bo Li: A new system for computer-aided intraoperative simulation and postoperative facial appearance prediction of orthognathic surgery. MMSP 2008: 137-141
2007
2EEJianyu Shi, Shao-Wu Zhang, Quan Pan, Yanning Zhang: Using Decision Templates to Predict Subcellular Localization of Protein. PRIB 2007: 71-83
2006
1EEJianyu Shi, Shao-Wu Zhang, Yan Liang, Quan Pan: Prediction of Protein Subcellular Localizations Using Moment Descriptors and Support Vector Machine. PRIB 2006: 105-114

Coauthor Index

1Jiang-Bo Li [3]
2Yan Liang [1]
3Quan Pan [1] [2]
4Pei-Fang Zhai [3]
5Shao-Wu Zhang [1] [2]
6Yanning Zhang [2] [3]
7Jiang-Bin Zheng [3]
8Hong Zhou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)