dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dandan Shen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEChengling Zhao, Zhimei Sun, Qingtang Liu, Chaowang Shang, Dandan Shen: Research on Initializing Student Model. ICALT 2005: 691-693

Coauthor Index

1Qingtang Liu [1]
2Chaowang Shang [1]
3Zhimei Sun [1]
4Chengling Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)