dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yingchao Ren

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJian Tan, Liang Gao, Yingchao Ren, Lei Wu, Fuqing Zhang, Lei Sheng, Chong Jun Yang: Research on a Web Gis-Based GPS Vehicle Monitoring System. Data Science Journal 6: 926-929 (2007)

Coauthor Index

1Liang Gao [1]
2Lei Sheng [1]
3Jian Tan [1]
4Lei Wu [1]
5Chong Jun Yang [1]
6Fuqing Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)