dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Feiliang Ren

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEFeiliang Ren, Jingbo Zhu, Huizhen Wang, Tong Xiao: An Effective Approach for Coreference Resolution. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 21(2): 135-149 (2008)

Coauthor Index

1Huizhen Wang [1]
2Tong Xiao [1]
3Jingbo Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)