dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jigang Qiu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEJigang Qiu, Yi Long, Xiang Chen, Xiaokang Lin: MMAC-DCA: A Multi-Channel MAC Protocol with DCA Mechanism in CDMA Ad Hoc Networks. IEICE Transactions 90-B(5): 1228-1231 (2007)
2006
2EEHuijie Li, Guangbin Fan, Jigang Qiu, Xiaokang Lin: GKDA: A Group-Based Key Distribution Algorithm for WiMAX MBS Security. PCM 2006: 310-318
1EEJigang Qiu, Guangbin Fan, Huijie Li, Xiaokang Lin: A Multi-channel MAC Protocol with Dynamic Channel Allocation in CDMA Ad Hoc Networks. PCM 2006: 450-458

Coauthor Index

1Xiang Chen [3]
2Guangbin Fan [1] [2]
3Huijie Li [1] [2]
4Xiaokang Lin [1] [2] [3]
5Yi Long [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)