dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xinglong Qian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEWeihua Zhang, Xinglong Qian, Ye Wang, Binyu Zang, Chuanqi Zhu: Optimizing compiler for shared-memory multiple SIMD architecture. LCTES 2006: 199-208

Coauthor Index

1Ye Wang [1]
2Binyu Zang [1]
3Weihua Zhang [1]
4Chuanqi Zhu (Chuan-Qi Zhu) [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)