dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Meng Qi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEChenglei Yang, Meng Qi, Jiaye Wang, Xiaoting Wang, Xiangxu Meng: Shortest Path Queries in a Simple Polygon for 3D Virtual Museum. ICCSA (1) 2007: 110-121
1EEMeng Qi, Chenglei Yang, Changhe Tu, Xiangxu Meng, Yuqing Sun: A GPU-Based Algorithm for Building Stochastic Clustered-Dot Screens. ISVC (1) 2007: 98-105

Coauthor Index

1Xiangxu Meng [1] [2]
2Yuqing Sun [1]
3Changhe Tu [1]
4Jiaye Wang [2]
5Xiaoting Wang [2]
6Chenglei Yang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)