dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dongbing Pu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEDongbing Pu, Shuang Qi, Chunguang Zhou, Yinghua Lu: Personal Identification Based on Weighting Key Point Scheme for Hand Image. IWCIA 2008: 396-407
2007
2EEYan Wang, Xiaoyue Feng, Yanxin Huang, Dongbing Pu, Wengang Zhou, Yanchun Liang, Chunguang Zhou: A novel quantum swarm evolutionary algorithm and its applications. Neurocomputing 70(4-6): 633-640 (2007)
2005
1EEDongbing Pu, Changrui Du, Zhezhou Yu, Chunguang Zhou: Design of Face Recognition Door Manager System Based on DSP. EUC 2005: 87-97

Coauthor Index

1Changrui Du [1]
2Xiaoyue Feng [2]
3Yanxin Huang [2]
4Yanchun Liang [2]
5Yinghua Lu [3]
6Shuang Qi [3]
7Yan Wang [2]
8Zhezhou Yu [1]
9Chunguang Zhou [1] [2] [3]
10Wengang Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)