dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Bing Peng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
3EEJianzhong Zhou, Rengcun Fang, Yuhong Li, Yongchuan Zhang, Bing Peng: Parameter optimization of nonlinear grey Bernoulli model using particle swarm optimization. Applied Mathematics and Computation 207(2): 292-299 (2009)
2007
2EELansheng Han, Shuxia Han, Bing Peng, Varney Washington: Fuzzy Tracing the Source of Net-Virus. ICFIE 2007: 50-58
2004
1EEWeimin Lang, Yunmeng Tan, Zongkai Yang, Gan Liu, Bing Peng: A new efficient ID-based proxy blind signature scheme. ISCC 2004: 407-411

Coauthor Index

1Rengcun Fang [3]
2Lansheng Han [2]
3Shuxia Han [2]
4Weimin Lang [1]
5Yuhong Li [3]
6Gan Liu [1]
7Yunmeng Tan [1]
8Varney Washington [2]
9Zongkai Yang [1]
10Yongchuan Zhang [3]
11Jianzhong Zhou [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)