dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haifeng Ou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEXiaowu Chen, Haifeng Ou, Qinping Zhao: A distributed workflow management model for grid middleware. IJPEDS 23(2): 107-120 (2008)
2006
5EEXiaowu Chen, Xixi Luo, Haifeng Ou, Mingji Chen, Hui Xiao, Pin Zhang, Feng Cheng: Toolkits for Ontology Building and Semantic Annotation in UDMGrid. APWeb Workshops 2006: 486-495
4EEHaifeng Ou, Xiaowu Chen, Bin Cai, Haijun Cao: A Distributed Workflow Management Approach in CGSP. GCC 2006: 207-212
3EEXiaowu Chen, Haifeng Ou, Xixi Luo, Mingji Chen, Yi Zhang, Ke Hao, Shuang Mi: The Progress of University Digital Museum Grid. GCC Workshops 2006: 78-85
2005
2EEJinpeng Huai, Yu Wan, Yong Wang, Haifeng Ou: Grid Job Support System in CGSP. APPT 2005: 323-331
2004
1EEXiaowu Chen, Zhi Xu, Zhangsheng Pan, Xixi Luo, Hongchang Lin, Yingchun Huang, Haifeng Ou: UDMGrid: A Grid Application for University Digital Museums. GCC 2004: 720-728

Coauthor Index

1Bin Cai [4]
2Haijun Cao [4]
3Mingji Chen [3] [5]
4Xiaowu Chen [1] [3] [4] [5] [6]
5Feng Cheng [5]
6Ke Hao [3]
7Jinpeng Huai [2]
8Yingchun Huang [1]
9Hongchang Lin [1]
10Xixi Luo [1] [3] [5]
11Shuang Mi [3]
12Zhangsheng Pan [1]
13Yu Wan [2]
14Yong Wang [2]
15Hui Xiao [5]
16Zhi Xu [1]
17Pin Zhang [5]
18Yi Zhang [3]
19Qinping Zhao [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)