dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaochuan Ni

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
3EEXiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen: Mining multilingual topics from wikipedia. WWW 2009: 1155-1156
2007
2EEXiaochuan Ni, Gui-Rong Xue, Xiao Ling, Yong Yu, Qiang Yang: Exploring in the weblog space by detecting informative and affective articles. WWW 2007: 281-290
2006
1EEXiaochuan Ni, Xiaoyuan Wu, Yong Yu: Automatic Identification of Chinese Weblogger's Interests Based on Text Classification. Web Intelligence 2006: 247-253

Coauthor Index

1Zheng Chen [3]
2Jian Hu [3]
3Xiao Ling [2]
4Jian-Tao Sun [3]
5Xiaoyuan Wu [1]
6Gui-Rong Xue [2]
7Qiang Yang [2]
8Yong Yu [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)