dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sven Naumann

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo
Home Page

2003
4EESven Naumann: XML als Beschreibungssprache syntaktisch annotierter Korpora. LDV Forum 18(1/2): 376-390 (2003)
1992
3 Sven Naumann, Jürgen Schrepp: An Empirical Approach to Syntax Learning. KONVENS 1992: 209-217
2EEE. Leopold, Sven Naumann, Jürgen Schrepp: First International Quantitative Linguistics Conference (QUALICO 91). LDV Forum 9(1): 38-41 (1992)
1EESven Naumann, Jürgen Schrepp: Tagungsbericht zum 1. SHOE-Workshop. LDV Forum 9(2): 20-21 (1992)

Coauthor Index

1E. Leopold [2]
2Jürgen Schrepp [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)