dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiao-Dan Mei

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EETsong-Yi Chen, Xiao-Dan Mei, Jeng-Shyang Pan, Sheng-He Sun: Optimization of HMM by the Tabu Search Algorithm. J. Inf. Sci. Eng. 20(5): 949-957 (2004)

Coauthor Index

1Tsong-Yi Chen [1]
2Jeng-Shyang Pan [1]
3Sheng-He Sun [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)