dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yunxiao Ma

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEZaiqing Nie, Yunxiao Ma, Shuming Shi, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma: Web object retrieval. WWW 2007: 81-90

Coauthor Index

1Wei-Ying Ma [1]
2Zaiqing Nie [1]
3Shuming Shi [1]
4Ji-Rong Wen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)