dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jizhou Luo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
12EEHongzhi Wang, Jianzhong Li, Xianmin Liu, Jizhou Luo: Query Optimization for Complex Path Queries on XML Data. DASFAA 2009: 389-404
2008
11EELiqiang Pan, Jizhou Luo, Jianzhong Li: Probing Queries in Wireless Sensor Networks. ICDCS 2008: 546-553
10EELingli Li, Hongzhi Wang, Jianzhong Li, Jizhou Luo: Efficient Top-k Keyword Search on XML Streams. ICYCS 2008: 1041-1046
9EEJinghua Zhu, Jianzhong Li, Jizhou Luo, Wei Zhang, Hongzhi Wang: C-kNN Query Processing in Object Tracking Sensor Networks. WASA 2008: 432-443
8EEHongzhi Wang, Jianzhong Li, Jizhou Luo: Data sources selection for XML data sources. IJIIDS 2(4): 422-445 (2008)
7EEHongzhi Wang, Jianzhong Li, Jizhou Luo, Hong Gao: Hash-base subgraph query processing method for graph-structured XML documents. PVLDB 1(1): 478-489 (2008)
2007
6EEJizhou Luo, Xiaofang Zhou, Yu Zhang, Heng Tao Shen, Jianzhong Li: Selectivity Estimation by Batch-Query based Histogram and Parametric Method. ADC 2007: 93-102
5EEJianzhong Li, Hong Gao, Jizhou Luo, Shengfei Shi, Wei Zhang: InfiniteDB: a pc-cluster based parallel massive database management system. SIGMOD Conference 2007: 899-909
4EEXun Zhou, Shengfei Shi, Jizhou Luo, Wei Zhang: Lifetime Optimized Methods of Correlated Data Gathering on Sensor Networks. SNPD (2) 2007: 3-8
2004
3EEHongzhi Wang, Jianzhong Li, Jizhou Luo, Zhenying He: XCpaqs: Compression of XML Document with XPath Query Support. ITCC (1) 2004: 354-
2EEJizhou Luo, Jianzhong Li, Hongzhi Wang, Yanqiu Zhang, Kai Zhao: The Compression of Massive Offline Relations. WAIM 2004: 634-639
2003
1EEHongzhi Wang, Jianzhong Li, Zhenying He, Jizhou Luo: Web Information Integration Based on Compressed XML. DNIS 2003: 122-137

Coauthor Index

1Hong Gao [5] [7]
2Zhenying He [1] [3]
3Jianzhong Li [1] [2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
4Lingli Li [10]
5Xianmin Liu [12]
6Liqiang Pan [11]
7Heng Tao Shen [6]
8Shengfei Shi [4] [5]
9Hongzhi Wang [1] [2] [3] [7] [8] [9] [10] [12]
10Wei Zhang [4] [5] [9]
11Yanqiu Zhang [2]
12Yu Zhang [6]
13Kai Zhao [2]
14Xiaofang Zhou [6]
15Xun Zhou [4]
16Jinghua Zhu [9]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)