dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaojun Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEXiaojun Lu, Guowu Yang, Jianping Li, Xiaoyu Song, William N. N. Hung: The probability logics for nanoscale inverterscascade. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 2487-2491
2007
3EEJörg Ott, Xiaojun Lu: Disconnection tolerance for SIP-based real-time media sessions. MUM 2007: 14-23
2006
2EEXiaojun Lu, Yan Li, Hangen He, Yunxiang Ling: Research and Implement of Virtual Human's Walking Model in Maintenance Simulation. Edutainment 2006: 1027-1036
1EEYunxiang Ling, Miao Zhang, Xiaojun Lu, Wenyuan Wang, Songyang Lao: Model Searching Algorithm Based on Response Order and Access Order in War-Game Simulation Grid. Edutainment 2006: 627-637

Coauthor Index

1Hangen He [2]
2William N. N. Hung [4]
3Songyang Lao [1]
4Jianping Li [4]
5Yan Li [2]
6Yunxiang Ling [1] [2]
7Jörg Ott [3]
8Xiaoyu Song [4]
9Wenyuan Wang [1]
10Guowu Yang [4]
11Miao Zhang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)