dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEZiyi Xu, Li Lu, Pengfei Shi: A hybrid approach to gender classification from face images. ICPR 2008: 1-4
11EELi Lu, Jinsong Han, Yunhao Liu, Lei Hu, Jin-Peng Huai, Lionel M. Ni, Jian Ma: Pseudo Trust: Zero-Knowledge Authentication in Anonymous P2Ps. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 19(10): 1325-1337 (2008)
2007
10EELi Lu, Tsau Young Lin: Granular Index for XML Database. GrC 2007: 680-685
9EELi Lu, Jinsong Han, Lei Hu, Jinpeng Huai, Yunhao Liu, Lionel M. Ni: Pseudo Trust: Zero-Knowledge Based Authentication in Anonymous Peer-to-Peer Protocols. IPDPS 2007: 1-10
8EELi Lu, Jinsong Han, Lei Hu, Yunhao Liu, Lionel M. Ni: Dynamic Key-Updating: Privacy-Preserving Authentication for RFID Systems. PerCom 2007: 13-22
2006
7EEShiyuan Liu, Li Lu, Guanglan Liao, Jianping Xuan: Pattern Discovery from Time Series Using Growing Hierarchical Self-Organizing Map. ICONIP (1) 2006: 1030-1037
6 Li Lu, Lei Hu: Pairing-Based Multi-Recipient Public Key Encryption. Security and Management 2006: 159-165
2005
5EEJinsong Han, Yunhao Liu, Li Lu, Lei Hu, Abhishek P. Patil: A Random Walk Based Anonymous Peer-to-Peer Protocol Design. ICCNMC 2005: 143-152
2003
4EELi Lu, Mengchi Liu, Guoren Wang: XML-RL Update Language. CAiSE Short Paper Proceedings 2003
3EEMengchi Liu, Li Lu, Guoren Wang: A Declarative XML-RL Update Language. ER 2003: 506-519
2EEGuoren Wang, Mengchi Liu, Li Lu: Extending XML-RL with Update. IDEAS 2003: 66-75
1999
1EEMeiliu Lu, Du Zhang, Hongjun Xu, Ken Tse-yau Lau, Li Lu: Protein Secondary Structure Prediction Using Data Mining Tool C5. ICTAI 1999: 107-

Coauthor Index

1Jinsong Han [5] [8] [9] [11]
2Lei Hu [5] [6] [8] [9] [11]
3Jin-Peng Huai [11]
4Jinpeng Huai [9]
5Ken Tse-yau Lau [1]
6Guanglan Liao [7]
7Tsau Young Lin [10]
8Mengchi Liu [2] [3] [4]
9Shiyuan Liu [7]
10Yunhao Liu [5] [8] [9] [11]
11Meiliu Lu [1]
12Jian Ma [11]
13Lionel M. Ni [8] [9] [11]
14Abhishek P. Patil [5]
15Pengfei Shi [12]
16Guoren Wang [2] [3] [4]
17Hongjun Xu [1]
18Ziyi Xu [12]
19Jianping Xuan [7]
20Du Zhang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)