dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jeng-Chang Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EETzong-Jer Chen, Keh-Shih Chuang, Sharon Chen, Jeng-Chang Lu, Ya-Hui Shiao: A Novel Image Smoothing Filter Using Membership Function. J. Digital Imaging 20(4): 381-392 (2007)

Coauthor Index

1Sharon Chen [1]
2Tzong-Jer Chen [1]
3Keh-Shih Chuang [1]
4Ya-Hui Shiao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)