dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhong-Hua Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEQuan-Yuan He, Quan-Ze He, Xing-Can Deng, Lei Yao, Er Meng, Zhong-Hua Liu, Song-Ping Liang: ATDB: a uni-database platform for animal toxins. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 293-297 (2008)

Coauthor Index

1Xing-Can Deng [1]
2Quan-Yuan He [1]
3Quan-Ze He [1]
4Song-Ping Liang [1]
5Er Meng [1]
6Lei Yao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)