dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi-Xuan Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYi-Xuan Liu, Bin Wang, Fan Ding, Sheng Xu: Information Retrieval Oriented Word Segmentation based on Character Association Strength Ranking. EMNLP 2008: 1061-1069
1EEHao Lang, Bin Wang, Gareth J. F. Jones, Jin-Tao Li, Fan Ding, Yi-Xuan Liu: Query Performance Prediction for Information Retrieval Based on Covering Topic Score. J. Comput. Sci. Technol. 23(4): 590-601 (2008)

Coauthor Index

1Fan Ding [1] [2]
2Gareth J. F. Jones [1]
3Hao Lang [1]
4Jintao Li (Jin-Tao Li) [1]
5Bin Wang [1] [2]
6Sheng Xu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)