dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xu-Ying Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4 Zhi-Hua Zhou, Xu-Ying Liu: On Multi-Class Cost-Sensitive Learning. AAAI 2006
3EEXu-Ying Liu, Jianxin Wu, Zhi-Hua Zhou: Exploratory Under-Sampling for Class-Imbalance Learning. ICDM 2006: 965-969
2EEXu-Ying Liu, Zhi-Hua Zhou: The Influence of Class Imbalance on Cost-Sensitive Learning: An Empirical Study. ICDM 2006: 970-974
1EEZhi-Hua Zhou, Xu-Ying Liu: Training Cost-Sensitive Neural Networks with Methods Addressing the Class Imbalance Problem. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(1): 63-77 (2006)

Coauthor Index

1Jianxin Wu [3]
2Zhi-Hua Zhou [1] [2] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)