dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sheng-mei Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EESheng-mei Liu, Guang-zeng Fent, Chun-ming Zhao, Qi Zhu: A Novel Semi-blind Multiuser Detector for CDMA Reverse Link. ISCC 2006: 827-831

Coauthor Index

1Guang-zeng Fent [1]
2Chun-ming Zhao [1]
3Qi Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)