dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shaohua Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
14EEShaohua Liu, Junsheng Yu, Yinglong Ma, Bing Xu, Yuan Mai, Min Zhou: A Prioritized Default Extension to Description Logic Knowledge Base. FSKD (5) 2008: 516-520
13EEShaohua Liu, Junsheng Yu, Yinglong Ma, Xu Zhang, Xiaoming Liu, Hansheng Su: Prioritizing Default Rules Embedded in Description Logic Knowledge Base. SNPD 2008: 416-421
2007
12EEShaohua Liu, Junsheng Yu, Yuan'an Liu, Jun Wei, Peng Gao, Wei Li, Jiani Ma: Make Highly Clustered Grid a Small World with Shorter Diameter. GCC 2007: 109-116
11EEShaohua Liu, Junsheng Yu, Yuan'an Liu, Jun Wei, Peng Gao, Wei Li: Towards Small World for Collaborative Enterprises in Grid. WETICE 2007: 253-254
10EEQiang Liu, Tao Huang, Shaohua Liu, Hua Zhong: An Ontology-Based Approach for Semantic Conflict Resolution in Database Integration. J. Comput. Sci. Technol. 22(2): 218-227 (2007)
2006
9EELin Zuo, Shaohua Liu, Jun Wei: A Fault-Tolerant Scheme for Complex Transaction Patterns in J2EE. EDOC 2006: 165-174
8EELin Zuo, Shaohua Liu, Jun Wei: Combining Replication with Transaction Processing for Enhanced Reliability in J2EE. ISSRE 2006: 279-288
7EEYinglong Ma, Kehe Wu, Beihong Jin, Shaohua Liu: Approximate Semantic Query Based on Multi-agent Systems. RSKT 2006: 735-741
2005
6EELei Li, Maojun Zhang, Fangjiang Xu, Shaohua Liu: ERT-VR: an immersive virtual reality system for emergency rescue training. Virtual Reality 8(3): 194-197 (2005)
2004
5EEShaohua Liu, Dan Ye, Jun Wei, Gang Xu, Yonglin Xia, Yu Liu: POP beyond SODA, Reaching the New Horizon of Service Cooperation. COMPSAC 2004: 280-285
4EEYinglong Ma, Jun Wei, Beihong Jin, Shaohua Liu: A Formal Framework for Ontology Integration Based on a Default Extension to DDL. ICTAC 2004: 154-169
3EEShaohua Liu, Jun Wei, Yinglong Ma, Yu Liu: Web Service Cooperation Ideology. Web Intelligence 2004: 537-540
2003
2EEShaohua Liu, Jun Wei, Wei Xu: Towards Dynamic Process with Variable Structure by Reflection. COMPSAC 2003: 120-125
1EEShaohua Liu, Jun Wei, Wei Xu: Diversifying and Improving Business Process Management Systems by Service Cooperation Middleware. QSIC 2003: 396-

Coauthor Index

1Peng Gao [11] [12]
2Tao Huang [10]
3Beihong Jin [4] [7]
4Lei Li [6]
5Wei Li [11] [12]
6Qiang Liu [10]
7Xiaoming Liu [13]
8Yu Liu [3] [5]
9Yuan'an Liu [11] [12]
10Jiani Ma [12]
11Yinglong Ma [3] [4] [7] [13] [14]
12Yuan Mai [14]
13Hansheng Su [13]
14Jun Wei [1] [2] [3] [4] [5] [8] [9] [11] [12]
15Kehe Wu [7]
16Yonglin Xia [5]
17Bing Xu [14]
18Fangjiang Xu [6]
19Gang Xu [5]
20Wei Xu [1] [2]
21Dan Ye [5]
22Junsheng Yu [11] [12] [13] [14]
23Maojun Zhang [6]
24Xu Zhang [13]
25Hua Zhong [10]
26Min Zhou [14]
27Lin Zuo [8] [9]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)