dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kezhong Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEChangchun Xu, Kezhong Liu, Gan Liu, Jianhua He: Accurate Queuing Analysis of IEEE 802.11 MAC Layer. GLOBECOM 2008: 303-307
2005
2EEKezhong Liu, Shu Wang, Fan Zhang, Fuping Hu, Changchun Xu: Efficient Localized Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks. CIT 2005: 517-523
1EEWenqing Chen, Yong Yuan, Changchun Xu, Kezhong Liu, Zongkai Yang: Virtual MIMO Protocol Based on Clustering for Wireless Sensor Network. ISCC 2005: 335-340

Coauthor Index

1Wenqing Chen [1]
2Jianhua He [3]
3Fuping Hu [2]
4Gan Liu [3]
5Shu Wang [2]
6Changchun Xu [1] [2] [3]
7Zongkai Yang [1]
8Yong Yuan [1]
9Fan Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)