dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fangfang Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
7EEXiangfeng Luo, Yi Du, Fangfang Liu, Zhian Yu, Weimin Xu: Merging element fuzzy cognitive maps. ICUIMC 2009: 348-355
2008
6EEFangfang Liu, Yan Chi, Xiangfeng Luo: Exploiting Independence in Design of Web Service Composition. ICWS 2008: 758-759
2006
5EEFangfang Liu, Yuliang Shi, Liang Zhang, Lili Lin, Baile Shi: Analysis of Web Services Composition and Substitution Via CCS. DEECS 2006: 236-245
4EEFangfang Liu, Yan Chi, Yuliang Shi: Viability of Critical Mission of Grid Computing. ISI 2006: 297-307
2005
3EEYuliang Shi, Liang Zhang, Bing Liu, Fangfang Liu, Lili Lin, Baile Shi: A Formal Specification for Web Services Composition and Verification. CIT 2005: 252-256
2EEYuliang Shi, Liang Zhang, Fangfang Liu, Lili Lin, Baile Shi: Web Service Collaboration Analysis via Automata. WAIM 2005: 858-863
1EEYuliang Shi, Liang Zhang, Fangfang Liu, Lili Lin, Baile Shi: Compatibility Analysis of Web Services. Web Intelligence 2005: 483-486

Coauthor Index

1Yan Chi [4] [6]
2Yi Du [7]
3Lili Lin [1] [2] [3] [5]
4Bing Liu [3]
5Xiangfeng Luo [6] [7]
6Baile Shi (Bole Shi) [1] [2] [3] [5]
7Yuliang Shi [1] [2] [3] [4] [5]
8Weimin Xu [7]
9Zhian Yu [7]
10Liang Zhang [1] [2] [3] [5]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)