dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guan-Yi Lin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEShih-Hao Wang, Wen-Hsiao Peng, Yuwen He, Guan-Yi Lin, Cheng-Yi Lin, Shih-Chien Chang, Chung-Neng Wang, Tihao Chiang: A Software-Hardware Co-Implementation of MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC) Decoder with Block Level Pipelining. VLSI Signal Processing 41(1): 93-110 (2005)

Coauthor Index

1Shih-Chien Chang [1]
2Tihao Chiang (Ti-Hao Chiang) [1]
3Yuwen He [1]
4Cheng-Yi Lin [1]
5Wen-Hsiao Peng [1]
6Chung-Neng Wang [1]
7Shih-Hao Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)