dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

ZhongHui Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEJilong Wang, ZhongHui Li, Guohan Lu, Caiping Jiang, Xing Li, Qianli Zhang: DRAGON-Lab - Next generation internet technology experiment platform. Science in China Series F: Information Sciences 51(11): 1908-1918 (2008)

Coauthor Index

1Caiping Jiang [1]
2Xing Li [1]
3Guohan Lu [1]
4Jilong Wang [1]
5Qianli Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)