dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yue-Nan Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEYue-Nan Li, Chun-He Liu, Zhe-Ming Lu, Jeng-Shyang Pan: Robust Image Watermarking Algorithm Based on Predictive Vector Quantization. ICICIC (3) 2006: 491-494
2005
2EEHao-Xian Wang, Yue-Nan Li, Zhe-Ming Lu, Sheng-He Sun: Compressed Domain Video Watermarking in Motion Vector. KES (2) 2005: 580-586
1EEZhen Sun, Yue-Nan Li, Zhe-Ming Lu: Side-Match Predictive Vector Quantization. KES (3) 2005: 405-410

Coauthor Index

1Chun-He Liu [3]
2Zhe-Ming Lu [1] [2] [3]
3Jeng-Shyang Pan [3]
4Sheng-He Sun [2]
5Zhen Sun [1]
6Hao-Xian Wang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)