dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiao Yi Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1997
1EEKaoru Hirota, Hajime Yoshino, Ming Qiang Xu, Yan Zhu, Xiao Yi Li, Daigo Horie: An Application of Fuzzy Theory to the Case-Based Reasoning of the CISG. JACIII 1(2): 86-93 (1997)

Coauthor Index

1Kaoru Hirota [1]
2Daigo Horie [1]
3Ming Qiang Xu [1]
4Hajime Yoshino [1]
5Yan Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)