dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shaowen Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
5EEGuoyuan Qi, Guanrong Chen, Shaowen Li, Yuhui Zhang: Four-Wing attractors: from Pseudo to Real. I. J. Bifurcation and Chaos 16(4): 859-885 (2006)
2005
4EEShaorong Li, Shaowen Li, Xipeng Sun, Jie Li: Hopf Bifurcation in a Single Inertial Neuron Model: A Frequency Domain Approach. ISNN (1) 2005: 320-326
3EEShaowen Li, Shaorong Li: Hopf Bifurcation in a Single Inertial Neuron Model with a Discrete Delay. ISNN (1) 2005: 327-333
2EEShaowen Li, Xiaofeng Liao, Chunguang Li, Kwok-Wo Wong: Hopf bifurcation of a Two-Neuron Network with Different Discrete Time Delays. I. J. Bifurcation and Chaos 15(5): 1589-1601 (2005)
2004
1EEXiaofeng Liao, Shaowen Li, Guanrong Chen: Bifurcation analysis on a two-neuron system with distributed delays in the frequency domain. Neural Networks 17(4): 545-561 (2004)

Coauthor Index

1Guanrong Chen [1] [5]
2Chunguang Li [2]
3Jie Li [4]
4Shaorong Li [3] [4]
5Xiaofeng Liao [1] [2]
6Guoyuan Qi [5]
7Xipeng Sun [4]
8Kwok-Wo Wong [2]
9Yuhui Zhang [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)