dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianhui Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EELe Liu, Jianhua Feng, Guoliang Li, Qian Qian, Jianhui Li: Parallel Structural Join Algorithm on Shared-Memory Multi-Core Systems. WAIM 2008: 70-77
11EEJianhui Li, Zhongwu Zhou, Richard J. Sadus: Parallel algorithms for molecular dynamics with induction forces. Computer Physics Communications 178(5): 384-392 (2008)
2007
10EEChaohao Xu, Jianhui Li, Tao Bao, Yun Wang, Bo Huang: Metadata driven memory optimizations in dynamic binary translator. VEE 2007: 148-157
9EEWeihua (Willa) Wang, George Moridis, Runqiang (Jason) Wang, Yun Xiao, Jianhui Li: Modeling Hydrates and the Gas Hydrate Markup Language. Data Science Journal 6: 25-36 (2007)
8EEYun Xiao, Runqiang (Jason) Wang, Jianhui Li: Building a Gas Hydrate Information System in China. Data Science Journal 6: 37-43 (2007)
2006
7EEJianhui Li, Qi Zhang, Shu Xu, Bo Huang: Optimizing Dynamic Binary Translation for SIMD Instructions. CGO 2006: 269-280
6EEJianhui Li, Zhongwu Zhou, Richard J. Sadus: A Cyclic Force Decomposition Algorithm for Parallelising Three-Body Interactions in Molecular Dynamics Simulations. IMSCCS (1) 2006: 338-343
5EEJianhui Li, Zhongwu Zhou, Richard J. Sadus: Parallelization Algorithms for Three-Body Interactions in Molecular Dynamics Simulation. ISPA 2006: 374-382
4EEJianhui Li, Zhongwu Zhou, Richard J. Sadus: Modified force decomposition algorithms for calculating three-body interactions via molecular dynamics. Computer Physics Communications 175(11-12): 683-691 (2006)
2005
3EEWeihua Jiang, Chao Mei, Bo Huang, Jianhui Li, Jiahua Zhu, Binyu Zang, Chuanqi Zhu: Boosting the Performance of Multimedia Applications Using SIMD Instructions. CC 2005: 59-75
2EEJianhui Li, Peng Zhang, Orna Etzion: Module-aware translation for real-life desktop applications. VEE 2005: 89-99
2002
1EEJianhui Li, Binyu Zang, Rong Wu, Chuanqi Zhu: Run-Time Data-Flow Analysis. J. Comput. Sci. Technol. 17(4): 442-449 (2002)

Coauthor Index

1Tao Bao [10]
2Orna Etzion [2]
3Jianhua Feng [12]
4Bo Huang [3] [7] [10]
5Weihua Jiang [3]
6Guoliang Li [12]
7Le Liu [12]
8Chao Mei [3]
9George Moridis [9]
10Qian Qian [12]
11Richard J. Sadus [4] [5] [6] [11]
12Runqiang (Jason) Wang [8] [9]
13Weihua (Willa) Wang [9]
14Yun Wang [10]
15Rong Wu [1]
16Yun Xiao [8] [9]
17Chaohao Xu [10]
18Shu Xu [7]
19Binyu Zang [1] [3]
20Peng Zhang [2]
21Qi Zhang [7]
22Zhongwu Zhou [4] [5] [6] [11]
23Chuanqi Zhu (Chuan-Qi Zhu) [1] [3]
24Jiahua Zhu [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)