dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zheng-Tao Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEBo Qin, Qianhong Wu, Willy Susilo, Yi Mu, Yu-Min Wang, Zheng-Tao Jiang: Short Group Signatures Without Random Oracles. J. Comput. Sci. Technol. 22(6): 805-821 (2007)

Coauthor Index

1Yi Mu [1]
2Bo Qin [1]
3Willy Susilo [1]
4Yu-Min Wang [1]
5Qianhong Wu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)