dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Liangjun Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1 Hua Zhang, Jianzhong Zhang, Dian Zhou, Jin Liu, Liangjun Jiang, Yan Pan: A closed-form phase noise solution for an ideal LC oscillator. ISCAS (4) 2004: 768-771

Coauthor Index

1Jin Liu [1]
2Yan Pan [1]
3Hua Zhang [1]
4Jianzhong Zhang [1]
5Dian Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)