dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hui-Ling Jian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EESue-jin Ker, Chu-Ren Huang, Jia-Fei Hong, Shi-Yin Liu, Hui-Ling Jian, I-Li Su, Shu-Kai Hsieh: Design and Prototype of a Large-Scale and Fully Sense-Tagged Corpus. LKR 2008: 186-193

Coauthor Index

1Jia-Fei Hong [1]
2Shu-Kai Hsieh [1]
3Chu-Ren Huang [1]
4Sue-jin Ker [1]
5Shi-Yin Liu [1]
6I-Li Su [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)